فایل اکی مرجع فروش و خرید انواع پایان نامه ، تحقیق ، مقاله ، پروژه ، ترجمه ، پاورپوینت ، انواع طرح های کسب و کار و ... My title page contents http://fileok.mihanblog.com 2020-09-25T05:28:25+01:00 text/html 2020-03-02T02:29:21+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی تحقیق گرم شدن تدریجی زمین و ذوب یخ ها http://fileok.mihanblog.com/post/4009 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43300/تحقیق-گرم-شدن-تدریجی-زمین-و-ذوب-یخ-ها/19441" target="_blank">تحقیق گرم شدن تدریجی زمین و ذوب یخ ها</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43300/تحقیق-گرم-شدن-تدریجی-زمین-و-ذوب-یخ-ها/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=15633xuc0vppd.hdjf07dbf2f-17a0-485e-b1cf-5421a9990aa1.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-گرم-شدن-تدریجی-زمین-و-ذوب-یخ-ها"></a>دانلود تحقیق و مقاله گرم شدن تدریجی زمین و ذوب یخ ها ،در 35 صفحه در قالب word بصورت کامل/متن: به افزایش تدریجی حرارت سطح اقیانوس ها و اتمسفر، گرمایش زمین می گویند. ۹۷ درصد دانشمندان علم هواشناسی بر این موضوع توافق دارند که گرمایش زمین یک پدیده طبیعی نیست بلکه بر اثر فعالیتهای انسان به وجود آمده است.<a href="http://fileok.ir/product/43300/تحقیق-گرم-شدن-تدریجی-زمین-و-ذوب-یخ-ها/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:29:10+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پاورپوینت واکاوی و نقد مالکیت فکری آثار هنری جمعی و مشترک در حقوق ایران و انگلیس http://fileok.mihanblog.com/post/4008 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43299/پاورپوینت-واکاوی-و-نقد-مالکیت-فکری-آثار-هنری-جمعی-و-مشترک-در-حقوق-ایران-و-انگلیس/19441" target="_blank">پاورپوینت واکاوی و نقد مالکیت فکری آثار هنری جمعی و مشترک در حقوق ایران و انگلیس</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43299/پاورپوینت-واکاوی-و-نقد-مالکیت-فکری-آثار-هنری-جمعی-و-مشترک-در-حقوق-ایران-و-انگلیس/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=10224xbzlmlim.b2059412c96-7283-4af8-ba4a-412791a010e3.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-واکاوی-و-نقد-مالکیت-فکری-آثار-هنری-جمعی-و-مشترک-در-حقوق-ایران-و-انگلیس"></a>دانلود پاورپوینت دفاع و سمینار رشته حقوق با عنوان: واکاوی و نقد مالکیت فکری آثار هنری جمعی و مشترک در حقوق ایران و انگلیس ، در 26 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل /متن: این پژوهش با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان به این نتیجه دست یافته است که<a href="http://fileok.ir/product/43299/پاورپوینت-واکاوی-و-نقد-مالکیت-فکری-آثار-هنری-جمعی-و-مشترک-در-حقوق-ایران-و-انگلیس/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:28:50+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پاورپوینت بررسی ماهیت و آثار و احکام اقرار قاطع در دعوی http://fileok.mihanblog.com/post/4007 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43298/پاورپوینت-بررسی-ماهیت-و-آثار-و-احکام-اقرار-قاطع-در-دعوی/19441" target="_blank">پاورپوینت بررسی ماهیت و آثار و احکام اقرار قاطع در دعوی</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43298/پاورپوینت-بررسی-ماهیت-و-آثار-و-احکام-اقرار-قاطع-در-دعوی/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=8110rvudzpow.xu4148c09b7-9951-4753-97a1-78162f00f26e.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-بررسی-ماهیت-و-آثار-و-احکام-اقرار-قاطع-در-دعوی"></a>دانلود پاورپوینت دفاع و سمینار رشته حقوق با عنوان: بررسی ماهیت و آثار و احکام اقرار قاطع در دعوی در 30 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل /متن: به اقراری كه به موجب آن تمام یا بخشی از دعوا پایان پذیرد و طرف دعوی از اقامه دلیل برای اثبات مورد اقرار معاف و دادگاه مكلف به ختم <a href="http://fileok.ir/product/43298/پاورپوینت-بررسی-ماهیت-و-آثار-و-احکام-اقرار-قاطع-در-دعوی/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:28:37+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پاورپوینت بررسی فقدان شرایط شاهد قبل و بعد از صدور رای و آثار آن از منظر فقه و حقوق http://fileok.mihanblog.com/post/4006 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43297/پاورپوینت-بررسی-فقدان-شرایط-شاهد-قبل-و-بعد-از-صدور-رای-و-آثار-آن-از-منظر-فقه-و-حقوق/19441" target="_blank">پاورپوینت بررسی فقدان شرایط شاهد قبل و بعد از صدور رای و آثار آن از منظر فقه و حقوق</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43297/پاورپوینت-بررسی-فقدان-شرایط-شاهد-قبل-و-بعد-از-صدور-رای-و-آثار-آن-از-منظر-فقه-و-حقوق/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=24276s45j4dj5.ncy22c87160-eab5-4c41-9b64-8f47f3778f0c.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-بررسی-فقدان-شرایط-شاهد-قبل-و-بعد-از-صدور-رای-و-آثار-آن-از-منظر-فقه-و-حقوق"></a>دانلود پاورپوینت دفاع و سمینار رشته حقوق با عنوان: بررسی فقدان شرایط شاهد قبل و بعد از صدور رای و آثار آن از منظر فقه و حقوق در 34 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل /متن: شرایط شهادت شاهدان را به دو دسته شرایطماقبل صدور رأی و ما بعد صدوررأی به طور پراکنده تقسیم نمود در عین<a href="http://fileok.ir/product/43297/پاورپوینت-بررسی-فقدان-شرایط-شاهد-قبل-و-بعد-از-صدور-رای-و-آثار-آن-از-منظر-فقه-و-حقوق/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:27:58+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پاورپوینت دفاع و سمینار رشته حقوق با عنوان بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و دستگاههای نظارتی در خصوص ملزومات پزشکی وارداتی و تولید داخل فاقد کیفیت استفاده شده برای بیماران http://fileok.mihanblog.com/post/4005 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43296/پاورپوینت-بررسی-مسئولیت-مدنی-پزشکان-و-دستگاههای-نظارتی-در-خصوص-ملزومات-پزشکی-وارداتی-و-تولید-داخل/19441" target="_blank">پاورپوینت بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و دستگاههای نظارتی در خصوص ملزومات پزشکی وارداتی و تولید داخل</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43296/پاورپوینت-بررسی-مسئولیت-مدنی-پزشکان-و-دستگاههای-نظارتی-در-خصوص-ملزومات-پزشکی-وارداتی-و-تولید-داخل/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=22668mkhcpo5a.akw049c7ea6-a5e7-43ab-8253-76659e4fa019.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-بررسی-مسئولیت-مدنی-پزشکان-و-دستگاههای-نظارتی-در-خصوص-ملزومات-پزشکی-وارداتی-و-تولید-داخل"></a>دانلود پاورپوینت دفاع و سمینار رشته حقوق با عنوان بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و دستگاههای نظارتی در خصوص ملزومات&nbsp; پزشکی وارداتی و تولید داخل فاقد کیفیت استفاده شده برای بیماران در 24 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل /متن: بحث قصور پزشکی به وضوح و شفافیت در قانون لحاظ شده...<a href="http://fileok.ir/product/43296/پاورپوینت-بررسی-مسئولیت-مدنی-پزشکان-و-دستگاههای-نظارتی-در-خصوص-ملزومات-پزشکی-وارداتی-و-تولید-داخل/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:27:25+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه رابطه بین مصرف برق و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران http://fileok.mihanblog.com/post/4004 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43295/پایان-نامه-رابطه-بین-مصرف-برق-و-ارزش-افزوده-بخش-صنعت-در-ایران/19441" target="_blank">پایان نامه&nbsp; رابطه بین مصرف برق و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43295/پایان-نامه-رابطه-بین-مصرف-برق-و-ارزش-افزوده-بخش-صنعت-در-ایران/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=9512ljnfu1js.imp84bc0d4b-990b-4c42-851d-e003772941e0.jpeg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-رابطه-بین-مصرف-برق-و-ارزش-افزوده-بخش-صنعت-در-ایران"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان بررسی رابطه بین مصرف برق و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران ، در 76 صفحه بصورت کامل/متن: با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد، توسعه این بخش به منظور شتاب دادن به رشد اقتصادی جزء اهداف اصلی برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش صنعت <a href="http://fileok.ir/product/43295/پایان-نامه-رابطه-بین-مصرف-برق-و-ارزش-افزوده-بخش-صنعت-در-ایران/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:27:03+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ آﻥ دﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮآﻭﺭ http://fileok.mihanblog.com/post/4003 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43294/پایان-نامه-ﺑﺮﺭﺳﯽ-ﺗﺠﺮﺑﯽ-ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ-ﺳﻮد-ﻭ-ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ-آﻥ-دﺭ-ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ-ﻧﻮآﻭﺭ/19441" target="_blank">پایان نامه ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ آﻥ دﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮآﻭﺭ</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43294/پایان-نامه-ﺑﺮﺭﺳﯽ-ﺗﺠﺮﺑﯽ-ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ-ﺳﻮد-ﻭ-ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ-آﻥ-دﺭ-ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ-ﻧﻮآﻭﺭ/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=18351e0x4yyma.j3o54c2f7ed-45de-4ff8-ad92-43aa606be34b.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-ﺑﺮﺭﺳﯽ-ﺗﺠﺮﺑﯽ-ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ-ﺳﻮد-ﻭ-ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ-آﻥ-دﺭ-ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ-ﻧﻮآﻭﺭ"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته حسابداری با عنوان ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ آﻥ دﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮآﻭﺭ ، در 90 صفحه بصورت کامل/متن: مدیریت سود به معنی استفاده مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌های مالی به منظور تغییر در جهت گزارشری مالی می‌باشد. درگیرشدن در مسئله مدیریت سود برای شركت‌ها ك<a href="http://fileok.ir/product/43294/پایان-نامه-ﺑﺮﺭﺳﯽ-ﺗﺠﺮﺑﯽ-ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ-ﺳﻮد-ﻭ-ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ-آﻥ-دﺭ-ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ-ﻧﻮآﻭﺭ/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:26:52+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی برشور آمپول میدازولام http://fileok.mihanblog.com/post/4002 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43293/برشور-آمپول-میدازولام/0" target="_blank">برشور آمپول میدازولام</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43293/برشور-آمپول-میدازولام/0" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=43415pufvd3h.d3w13c4a6ca-7d57-4148-9404-5d663eba7a85.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="برشور-آمپول-میدازولام"></a>دانلود برشور&nbsp; رشته های پزشکی و پرستاری و اتاق عمل و ... -آمپول میدازولام ، بصورت کامل/متن: میدازولام (midazolam) یک داروی بنزودیازپین با عمر نسبتاً کوتاه و دارای اثرات ضد اضطرابی، آرام بخش، ضد تشنجی و شل کننده عضلانی می باشد.<a href="http://fileok.ir/product/43293/برشور-آمپول-میدازولام/0" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:04:34+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه تحلیل کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل برنامه ریزی http://fileok.mihanblog.com/post/4001 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43292/پایان-نامه-تحلیل-کارایی-زیست-محیطی-در-کشورهای-منتخب-با-استفاده-از-مدل-برنامه-ریزی/19441" target="_blank">پایان نامه تحلیل کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل برنامه ریزی</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43292/پایان-نامه-تحلیل-کارایی-زیست-محیطی-در-کشورهای-منتخب-با-استفاده-از-مدل-برنامه-ریزی/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=12976ltgauuea.bef2edfda85-850a-4d0e-ac46-e09b16c65f06.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-تحلیل-کارایی-زیست-محیطی-در-کشورهای-منتخب-با-استفاده-از-مدل-برنامه-ریزی"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان تحلیل کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل برنامه ریزی ، در 90 صفحه بصورت کامل/متن: با توجه به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی و هزینه های ناشی از آن، عدم توجه به این آثار در ارزیابی عملکرد اقتصادی منجر به نتایجی دور از واقع ...<a href="http://fileok.ir/product/43292/پایان-نامه-تحلیل-کارایی-زیست-محیطی-در-کشورهای-منتخب-با-استفاده-از-مدل-برنامه-ریزی/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:04:19+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه توسعه دادرسی غیر رسمی و نهادهای توافقی در تحقق عدالت قضایی http://fileok.mihanblog.com/post/4000 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43291/پایان-نامه-توسعه-دادرسی-غیر-رسمی-و-نهادهای-توافقی-در-تحقق-عدالت-قضایی/19441" target="_blank">پایان نامه توسعه دادرسی غیر رسمی و نهادهای توافقی در تحقق عدالت قضایی</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43291/پایان-نامه-توسعه-دادرسی-غیر-رسمی-و-نهادهای-توافقی-در-تحقق-عدالت-قضایی/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=20910310wl1dk.zfa16852aa3-fd9b-4284-8213-71c8321f610a.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-توسعه-دادرسی-غیر-رسمی-و-نهادهای-توافقی-در-تحقق-عدالت-قضایی"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته حقوق- توسعه دادرسی غیر رسمی و نهادهای توافقی در تحقق عدالت قضایی ، در 96 صفحه بصورت کامل/متن: در پژوهش حاضر تحت عنوان توسعه دادرسی غیر رسمی و نهادهای توافقی در تحقق عدالت قضایی سعی بر آن داریم&nbsp; به بررسی توسعه دادرسی‌های غیر رسمی و نهادهای توافقی در ایران و همچنین عوامل..<a href="http://fileok.ir/product/43291/پایان-نامه-توسعه-دادرسی-غیر-رسمی-و-نهادهای-توافقی-در-تحقق-عدالت-قضایی/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:04:01+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی تحقیق و مقاله آنارشیسم و هنر http://fileok.mihanblog.com/post/3999 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43290/تحقیق-و-مقاله-آنارشیسم-و-هنر/19441" target="_blank">تحقیق و مقاله آنارشیسم و هنر</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43290/تحقیق-و-مقاله-آنارشیسم-و-هنر/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=194043yurjt0d.ut50459a315-c585-4330-8de1-0f227da0fd97.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق-و-مقاله-آنارشیسم-و-هنر"></a>دانلود تحقیق و مقاله آنارشیسم و هنر در 40 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل /قسمتی از متن: هنر عرصه ای است در جامعه که با تکیه بر آن به رشد و توسعه ذهن که قرار است آینده را بسازد ؛ یاری میرساند. در عصر اطلاعات و انقلاب میکروالکترونیک که اندیشه آنرا تولید و در اختیار عموم قرار داد<a href="http://fileok.ir/product/43290/تحقیق-و-مقاله-آنارشیسم-و-هنر/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:03:40+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پاورپوینت تاریخچه ورزش های دو ومیدانی،‌ژیمناستیک.پنتاتلون.وزنه برداری .فوتبال.راگبی.گلف http://fileok.mihanblog.com/post/3998 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43289/پاورپوینت-تاریخچه-ورزش-های-دو-ومیدانی-‌ژیمناستیک-پنتاتلون-وزنه-برداری-فوتبال-راگبی-گلف/19441" target="_blank">پاورپوینت تاریخچه ورزش های دو ومیدانی،‌ژیمناستیک.پنتاتلون.وزنه برداری .فوتبال.راگبی.گلف</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43289/پاورپوینت-تاریخچه-ورزش-های-دو-ومیدانی-‌ژیمناستیک-پنتاتلون-وزنه-برداری-فوتبال-راگبی-گلف/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=2005531aykr2i.sln89dfeeeb-f386-4e43-ace1-0d3b76d18a38.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-تاریخچه-ورزش-های-دو-ومیدانی-‌ژیمناستیک-پنتاتلون-وزنه-برداری-فوتبال-راگبی-گلف"></a>دانلود پاورپوینت رشته تربیت بدنی-تاریخچه ورزش های دو ومیدانی،‌ژیمناستیک.پنتاتلون.وزنه برداری .فوتبال.راگبی.گلف&nbsp; در 27 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل /قسمتی از متن: دو و میدانی یک ورزش طبیعی است زیرا با رفتارو حرکات طبیعی انسان مطابقت دارد دو میدانی از زمان پیدایش&nbsp; ...<a href="http://fileok.ir/product/43289/پاورپوینت-تاریخچه-ورزش-های-دو-ومیدانی-‌ژیمناستیک-پنتاتلون-وزنه-برداری-فوتبال-راگبی-گلف/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:03:28+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه بررسی تحلیلی دیدگاه های علمای اسلامی در باب حدیث احرف سبعه http://fileok.mihanblog.com/post/3997 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43288/پایان-نامه-بررسی-تحلیلی-دیدگاه-های-علمای-اسلامی-در-باب-حدیث-احرف-سبعه/19441" target="_blank">پایان نامه بررسی تحلیلی دیدگاه های علمای اسلامی در باب حدیث احرف سبعه</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43288/پایان-نامه-بررسی-تحلیلی-دیدگاه-های-علمای-اسلامی-در-باب-حدیث-احرف-سبعه/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=26145wx1qntzr.rag059f1d02-777e-44c6-aca1-2ec36a8c644c.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-بررسی-تحلیلی-دیدگاه-های-علمای-اسلامی-در-باب-حدیث-احرف-سبعه"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان بررسی تحلیلی دیدگاه های علمای اسلامی در باب حدیث احرف سبعه ، در 122صفحه بصورت کامل/متن: یکی از محورهای مهمّ مباحث علوم قرآنی، بحث نزول قرآن و چگونگی آن است. اهمیت فراوان این موضوع در میان مباحث مربوط به قرآن کریم، موجب تحقیقات فراوان در این خصوص<a href="http://fileok.ir/product/43288/پایان-نامه-بررسی-تحلیلی-دیدگاه-های-علمای-اسلامی-در-باب-حدیث-احرف-سبعه/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:03:13+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه بررسی اثر تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو منا رویکرد پانل دیتا http://fileok.mihanblog.com/post/3996 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43287/پایان-نامه-بررسی-اثر-تجارت-الکترونیک-بر-رشد-اقتصادی-منتخبی-از-کشورهای-عضو-منا-رویکرد-پانل-دیتا/19441" target="_blank">پایان نامه بررسی اثر&nbsp; تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو منا رویکرد پانل دیتا</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43287/پایان-نامه-بررسی-اثر-تجارت-الکترونیک-بر-رشد-اقتصادی-منتخبی-از-کشورهای-عضو-منا-رویکرد-پانل-دیتا/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=12609weonblmn.10ccf80dde4-612f-4738-806a-2710c239696e.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-بررسی-اثر-تجارت-الکترونیک-بر-رشد-اقتصادی-منتخبی-از-کشورهای-عضو-منا-رویکرد-پانل-دیتا"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته اقتصاد اسلامی با عنوان: بررسی اثر&nbsp; تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو منا رویکرد پانل دیتا ، در 75 صفحه بصورت کامل/متن: رشد اقتصادی، هدفی است که سیستم­های اقتصادی به دنبال آن می­باشند، چون به وسیله رشد اقتصادی امکان تامین سطح رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت­ها<a href="http://fileok.ir/product/43287/پایان-نامه-بررسی-اثر-تجارت-الکترونیک-بر-رشد-اقتصادی-منتخبی-از-کشورهای-عضو-منا-رویکرد-پانل-دیتا/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2020-03-02T02:02:51+01:00 fileok.mihanblog.com احمد جلالی پایان نامه محدودیت های شخصی و موضوعی سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا http://fileok.mihanblog.com/post/3995 <link rel="stylesheet" href="http://fileok.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://fileok.ir/product/43286/پایان-نامه-محدودیت-های-شخصی-و-موضوعی-سوگند-به-عنوان-یکی-از-ادله-اثبات-دعوا/19441" target="_blank">پایان نامه محدودیت های شخصی و موضوعی سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا</a></h5><p><a href="http://fileok.ir/product/43286/پایان-نامه-محدودیت-های-شخصی-و-موضوعی-سوگند-به-عنوان-یکی-از-ادله-اثبات-دعوا/19441" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://fileok.ir/HPicturer.ashx?img=19117meleb5sc.khsd6758e01-95d1-46f9-a86c-925942aa1441.JPG&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="پایان-نامه-محدودیت-های-شخصی-و-موضوعی-سوگند-به-عنوان-یکی-از-ادله-اثبات-دعوا"></a>دانلود پروژه،پایان نامه رشته حقوق با عنوان: محدودیت های شخصی و موضوعی سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در 113 صفحه بصورت کامل/متن: سوگند به عنوان ضعیف ترین دلیل اثبات، در درجه ی آخر قرار دارد که توسل به آن در صورت نبودن سایر ادله امکان پذیر است، هر چند گاهی با وجود دلایل اثباتی دیگر، از سوگند <a href="http://fileok.ir/product/43286/پایان-نامه-محدودیت-های-شخصی-و-موضوعی-سوگند-به-عنوان-یکی-از-ادله-اثبات-دعوا/19441" target="_blank" class="buy"><img src="http://fileok.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div>